అత్తగారి ఇంట్లో DIWALI celebrations✨ | Diwali vlog 2020 | Family Pictures #Madhurikrishna #Vasapitta

Воспроизведение вашего видео начнется через 10
14 Просмотры
Издатель
Please do follow me on
Instagram: Madhurikrishnaoffl
https://instagram.com/madhurikrishnaoffl?igshid=15cuyqomlqj4d
Facebook page: Voice of Vsapitta
https://www.facebook.com/Madhuri-krishna-361662087820917/

SS_Fashion_Weavers_closet:
Instagram link —
https://instagram.com/ss_fashion_weavers_closet?r=nametag

Whatsapp message link for orders and enquiry -
Https://api.whatsapp.com/send?phone=353899464821


Earrings page:
VNScollections: https://instagram.com/vnscollections1?igshid=185pw5zhiva1c

Ireland Home tour: https://youtu.be/MRYR-mlxqxE

Our Colony Tour: https://youtu.be/w2Rk-Ht8Sp8

Kitchen Tour https://youtu.be/bVHtOUmbS1wideo: https://youtu.be/bVHtOUmbS1w
Kitchen Cleaning Gloves:
https://amzn.to/32iFYb1
Ikea steel Cupboard organizer: https://amzn.to/2Idj915
Ikea Dishes Drainer stand:
https://amzn.to/2JGz353
Tissue Holder:
https://amzn.to/368vWKz

Dasara Vlog: https://youtu.be/Wa6j-lxRU2g
LED lights links:
Led String Strip Light Rose Flower Shape

Music:
Bensounds https://www.bensound.com/

#Madhurikrishna #Diwali2020vlog #Teluguvlogs
( Multi Color): https://amzn.to/3otqytW
(Warm White): https://amzn.to/35FlOsH

Watch my previous videos:
Me and my Husband singing : https://youtu.be/u_zH_LZ54GQ

Back to schoolPhotoshoot: https://youtu.be/a7LYYnWdE2U

Jewellery collection: https://youtu.be/Ve-EOe2zZoY

Daily makeup video : https://youtu.be/TODraU1fDCU

Weight loss after pregnancy: https://youtu.be/4XkFPqfwLaQ

My feeding journey: https://youtu.be/U7j3adOIqBo

Music:
Категория
Семейное кино
Комментариев нет.